JavaScript 数组 length 属性

快乐打工仔 分类:实例代码

JavaScript 数组 length 属性属于前端实例代码,有关更多实例代码大家可以查看

此属性可以返回数组元素的数目。

语法结构:

arr.length

代码实例:

var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(arr.length);

上面的代码可以返回当前数组中元素的数目。

var arr = [1, 2, 3, 4, 5];
arr.length = 2;
console.log(arr);

设置数组的length属性可以截取数组元素。

JavaScript 数组 length 属性,这样的场景在实际项目中还是用的比较多的,关于JavaScript 数组 length 属性就介绍到这了。

回复

我来回复
  • 暂无回复内容