JavaScript数组最大值、最小值和平均数

快乐打工仔 分类:实例代码

JavaScript数组最大值、最小值和平均数属于前端实例代码,有关更多实例代码大家可以查看

本章节介绍一下如何获取javascript数值数组中的最大值、最小值和平均数。

这几个功能在很多实际应用中是经常用到的。

代码实例如下:

function cacl(arr, callback) {
 var ret;
 for (var index=0; index<arr.length;index++) {
  ret = callback(arr[index], ret);
 }
 return ret;
}
 
Array.prototype.max = function () {
 return cacl(this, function (item, max) {
  if (!(max > item)) {
   return item;
  }
  else {
   return max;
  }
 });
};
Array.prototype.min = function () {
 return cacl(this, function (item, min) {
  if (!(min < item)) {
   return item;
  }
  else {
   return min;
  }
 });
};
Array.prototype.sum = function () {
 return cacl(this, function (item, sum) {
  if (typeof (sum) == 'undefined') {
   return item;
  }
  else {
   return sum += item;
  }
 });
};
Array.prototype.avg = function () {
 if (this.length == 0) {
  return 0;
 }
 return this.sum(this) / this.length;
};
 
var theArray=[1,-2,4,9,15];
console.log(theArray.max());
console.log(theArray.min());
console.log(theArray.sum());
console.log(theArray.avg());

代码相对比较简单,更多内容参阅相关阅读:

相关阅读:

(1).prototype参阅JavaScript prototype 原型一章节。

(2).typeof参阅JavaScript typeof 运算符一章节。

JavaScript数组最大值、最小值和平均数,这样的场景在实际项目中还是用的比较多的,关于JavaScript数组最大值、最小值和平均数就介绍到这了。

回复

我来回复
 • 暂无回复内容