javascript深拷贝代码实例

快乐打工仔 分类:实例代码

分享一段代码实例,它实现了对象深度拷贝的功能。

代码实例如下:

function copy(obj) {
 var newobj = {};
 for (var i in obj) {
  if (typeof obj[i] == "object") {
   newobj[i] = copy(obj[i]);
  } else {
   newobj[i] = obj[i];
  }
 }
 return newobj;
}

javascript深拷贝代码实例,这样的场景在实际项目中还是用的比较多的,关于javascript深拷贝代码实例就介绍到这了。

javascript深拷贝代码实例属于前端实例代码,有关更多实例代码大家可以查看

javascript深拷贝代码实例

回复

我来回复
 • 暂无回复内容

javascript深拷贝代码实例