javascript模拟jQuery的map()方法代码实例map

快乐打工仔 分类:实例代码

本章节分享一段代码实例,它模拟实现了jQuery的map方法效果。

代码非常的简单,无法和jQuery的map相比。

关于jQuery的map()方法可以参阅jQuery.map()方法一章节。

模拟实现代码如下:

var arr=[3,6,9];
 
var fun=function(item){ 
  return item * 2 
};
var arrChange=map(arr, fun);
 
function map(arr, func) {
  var newArray = new Array(arr.length);
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
    newArray[i] = func(arr[i]);
  }
  return newArray;
}
console.log(arrChange);
网站出售中,有意者加微信:javadudu

回复

我来回复
  • 暂无回复内容