js图片预加载代码片段分享

快乐打工仔 分类:实例代码

本章节分享一段代码片段,它是实现图片预加载的核心代码部分。

当然实现的方式有许多种,这里是其中的一种方式,不过原理都是大同小异,需要的朋友可以做一下参考。

代码实例如下:

function preloadImages(oImageList, callback) {
 if ( typeof (oImageList) == 'object' && typeof (callback) === "function") {
  var iCallbackAfter = oImageList.length;
  var iPreloadInterval = window.setInterval(function() {
   if (iCallbackAfter === 0) {
    window.clearInterval(iPreloadInterval);
    callback();
   }
  }, 100);
  $.each(oImageList, function(iIndex, sImage) {
   oImageList[iIndex] = new Image();
   oImageList[iIndex].onload = function(oResult) {
    iCallbackAfter--;
   };
   oImageList[iIndex].onabort = function(oResult) {
    console.log(oResult);
   };
   oImageList[iIndex].onerror = function(oResult) {
    console.log(oResult);
   };
   oImageList[iIndex].src = sImage;
  });
 }
}

一线大厂高级前端编写,前端初中阶面试题,帮助初学者应聘,需要联系微信:javadudu

回复

我来回复
 • 暂无回复内容