js获取两个日期之间有哪些具体的日期代码实例

快乐打工仔 分类:实例代码

本章节分享一段代码实例,它实现了获取两个日期之间的所有的具体天的日期。

代码实例如下:

function dataScope(value1, value2) { 
 var getDate = function(str) { 
  var tempDate = new Date(); 
  var list = str.split("-"); 
  tempDate.setFullYear(list[0]); 
  tempDate.setMonth(list[1] - 1); 
  tempDate.setDate(list[2]); 
  return tempDate; 
 } 
 var date1 = getDate(value1); 
 var date2 = getDate(value2); 
 if (date1 > date2) { 
  var tempDate = date1; 
  date1 = date2; 
  date2 = tempDate; 
 } 
 date1.setDate(date1.getDate() + 1); 
 var dateArr = []; 
 var i = 0; 
 while (!(date1.getFullYear() == date2.getFullYear() 
 && date1.getMonth() == date2.getMonth() 
 && date1.getDate() == date2.getDate())) { 
  var dayStr =date1.getDate().toString(); 
  if(dayStr.length ==1){ 
   dayStr="0"+dayStr; 
  } 
  dateArr[i] = date1.getFullYear() 
  + "-" + (date1.getMonth() + 1) + "-" 
  + dayStr; 
  i++; 
  date1.setDate(date1.getDate() + 1); 
 } 
 return dateArr; 
}
console.log(dataScope("2015-3-15","2015-4-1"));
一线大厂高级前端编写,前端初中阶面试题,帮助初学者应聘,需要联系微信:javadudu

回复

我来回复
 • 暂无回复内容