js指定范围内数

犀牛前端部落 分类:javascript

每次想到生成一个范围内的数,相信大家最容易想到的就是使用循环来实现,不同与循环,今天俺将使用数组来实现范围内数。

在JavaScript中获取一段数字,可以通过扩展另一个数组的键来初始化数组。

您还可以自己来一些骚操作例如:偶数、奇数。

实现代码如下:

const range = [...Array(5).keys()] // ⇒ [0, 1, 2, 3, 4]

[...Array(7).keys()] // ⇒ [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

[...Array(4).keys()].map(n => n + 3) // ⇒ [3, 4, 5, 6]
[...Array(4).keys()].map(n => n - 3) // ⇒ [-3, -2, -1, 0]
[...Array(4).keys()].map(n => n * 2) // ⇒ [0, 2, 4, 6]

回复

我来回复
  • 暂无回复内容