javascript删除数组重复元素代码实例

快乐打工仔 分类:实例代码

本章节介绍一下如何实现删除数组中的重复元素功能。

代码实例:

function removeDuplicates(arr){
 var temp = {};
 for(var index=0;index<arr.length;index++){
  temp[arr[index]]=true;
 } 
 var r=[];
 for(var k in temp){
  r.push(k);
 }
 return r;
}
 
var arr= ['犀牛前端部落','pipipi.net','青岛市南区', 3, 'div教程', '犀牛前端部落'];
var uniqueArr=removeDuplicates(arr);
console.log(uniqueArr);

回复

我来回复
 • 暂无回复内容